ENGLISH    中文
我們的服務 超聲波檢查

超聲波檢查

勝利動物醫院致力提昇超聲波設備,可以為動物進行先進的腹部超聲波和超聲心動圖檢查。我們擁有的超聲波設施包括最新的數碼超聲波儀器及可全面監動物病人麻醉室,在有需要時進行超聲心動圖程序,包括心包穿刺術和活體組織檢查。

超聲波用於評估體內的結構和完整性,還有腎臟、肝、脾、腸道與胃部、胰及膀的血流。超聲波的用也包評估韌帶損傷和眼睛。

所有檢驗結果都會經由數碼方式儲存,方便我們比較寵物患者的康復情況和對治療的反應

                                        腎臟超聲波                                                                                                                門靜脈血流